The Kanji Visually Linked List

一二三王全金乂又文文六父交亥人大天矢医口日旧工左右石不卜上止正疋走赴占古早卓下丁了予矛才寸勺勾幻刀力乃几冗巾中虫台允充玄糸系千舌乱己巳巴円内肉月用角久入八穴突夭呑喬尚当尹君倉蒼茶木休林杏呆史束吏仗使曳更田苗曲典共昔曹甲里量亘車軋匕匂包胞肥色夕名各承水咎囚因夫失牛生表衣哀袞壌嚢衷喪辰唇晨畏隈隅禹属虱風楓凩机亢亡芒茫范苑怨舛旡既即却去至窓恋忘忌弓引弔弟曽策札単果巣本未末耒禾未末朱株禾禿兀匹四西酉酊酎酌句局尺尽母女妥爪瓜公分亦赤圭卦罫目皿血白自貝頁首益盆券巻圏図斗耳茸廿甘且其具真県小少歩沙渉渋歯米釆悉心必七虍虎尢尤尨髟髪長氏弋戈戊戌成万方片斤匠区凶山出屈戸門問間簡竹行街徒従縦絎桁術述速東乗剰利刹殺殴段戉咸司同豆立帝市雨雪臼舁井亜巨臣臥火炎淡滅減洞周舎企此些云会合言計訊九丸刃匁勿易旬甸思恵専博索素潔契喫召加勅剌刺制刷漏霊並半平乎余徐銜釘可奇奎封寺時者暑昌唱晶品臨監濫温湿普音諳識職取最撮担揚掲旨比昆皆階陛陸陵降隣燐燦支皮披抜援揺干午缶屯乙乞毎敏繁綮啓辟壁声眉盾遁近丘兵呉只員貴遺遣追帥吊常堂瞠睦見甚堪基塞実奉俸件佚侯候攸攻政整疎今令々歹死尼北兆非彗慧急争事亨子享高膏骨咼冏兄克剋刊判刑并兼廉庚夬央英莫幕布希友反坂圧...

"Simply the best idea ever and the simplest idea ever"

---Me

 
Phone

(720)606-1961

© Copyright Kanji Linked List